Varsling av kritikkverdig forhold

  1. Varden Entreprenør (VE) oppfordrer til at det sies ifra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Varsling skal hjelpe VE å avdekke og forbedre kritikkverdige forhold.
  2. Varsling skal være forsvarlig, dette for å verne mot unødig skade mot medarbeider/arbeidstaker og/eller virksomheten sine interesser. Varslingen skal bygge på saklig grunnlag, og varsler skal være i god tro når det gjelder opplysningenes riktighet og alvor.
  3. Varsling som gjøres via dette skjemaet er forsvarlig.
  4. Varsling i samsvar med varslingsplikt, varsel til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet er også forsvarlig (Arbeidstilsynet, Økokrim, Statens Forurensningstilsyn m.fl.)
  5. Dette varselet leveres fortrinnsvis til nærmeste leder eller leder høyere opp i linjen, alternativt til verneombud eller VE sitt varslingsutvalg.
  6. VE ønsker at varselet underskrives med navn slik at VE kan innhente opplysninger fra varsler og gi tilbakemelding om hva som gjøres med varselet/forholdet. Varselet kan gjøres anonymt, men du vil da ikke få direkte tilbakemelding på videre behandling av varselet
  7. Du skal få tilbakemelding innen 14 dager om hva som skjer videre med forholdet du har varslet om.