VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VARDEN ENTREPRENØR

Varsling skal hjelpe Varden Entreprenør (VE) å avdekke og forbedre kritikkverdige forhold, og vi oppfordrer til at det meldes ifra om kritikkverdige forhold på våre arbeidsplasser.

Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass. Egne arbeidstakere og innleide arbeidstakere har rett til å varsle, og ved en forsvarlig fremgangsmåte er disse beskyttet mot gjengjeldelse som følge av varslingen.

Leverandører, samarbeidspartnere og andre oppfordres også til å varsle om kritikkverdige forhold.

Et varsel er en ytring. Om ytringen er et varsel etter arbeidsmiljøloven, kommer an på følgende

 • hvem som sier ifra
 • om det de sier ifra om, er kritikkverdig

Varsling skal være forsvarlig. Dette for å verne mot unødig skade mot medarbeiderne og/eller virksomheten sine interesser.

Varslingen skal bygge på saklig grunnlag, og varsler skal være i god tro når det gjelder opplysningenes riktighet og alvor.

Varsling kan gjøres åpent eller anonymt, og både varslingen og varslers identitet skal behandles som en fortrolig opplysning.

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med

 • lover og regler (rettsregler)
 • skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
 • etiske normer som det er bred tilslutning til samfunnet

Lovbrudd og straffbare forhold anses alltid som kritikkverdige forhold. Det kan være vanskeligere å vurdere hva som anses som uetisk av samfunnet.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

 • Brudd på lover, forskrifter og VE sine etiske retningslinjer
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet (heleri, bedrageri, hvitvasking mv.)
 • Trakassering, diskriminering eller rusmisbruk på arbeidsplassen
 • Fare for liv og helse, miljøtrusler (mangel på rutiner, tiltak mv. som kan føre til at noen utsettes for livsfare eller forverret helsetilstand)

Forhold som ikke omfattes av begrepet kritikkverdige forhold er ytringer om forhold som kun gjelder arbeidstakerens eget arbeidsforhold. Dette kan gjelde misnøye med lønn, arbeidsmengde og fordeling av arbeidsoppgaver, faglig uenighet og personlige avtaleforhold, eller forhold som arbeidstaker mener er kritikkverdig ut fra egen politisk eller etisk overbevisning og ytringer om generell misnøye på arbeidsplassen.

Dersom varselet gjelder alvorlige, straffbare forhold, og det er mulighet for at det er hold i påstanden, vil VE overlate saken til politiet.

Varsling av kritikkverdig forhold

Nedenstående skjema kan benyttes til varsling, enten åpent eller anonymt. Skjemaet sendes automatisk til VE sitt interne Varslingsutvalg og vil bli behandlet i tråd med gjeldende rutiner og lovverk.

 1. Varden Entreprenør (VE) oppfordrer til at det sies ifra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Varsling skal hjelpe VE å avdekke og forbedre kritikkverdige forhold.
 2. Varsling skal være forsvarlig, dette for å verne mot unødig skade mot medarbeider/arbeidstaker og/eller virksomheten sine interesser. Varslingen skal bygge på saklig grunnlag, og varsler skal være i god tro når det gjelder opplysningenes riktighet og alvor.
 3. Varsling som gjøres via dette skjemaet er forsvarlig.
 4. Varsling i samsvar med varslingsplikt, varsel til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet er også forsvarlig (Arbeidstilsynet, Økokrim, Statens Forurensningstilsyn m.fl.)
 5. Dette varselet leveres fortrinnsvis til nærmeste leder eller leder høyere opp i linjen, alternativt til verneombud eller VE sitt varslingsutvalg.
 6. VE ønsker at varselet underskrives med navn slik at VE kan innhente opplysninger fra varsler og gi tilbakemelding om hva som gjøres med varselet/forholdet. Varselet kan gjøres anonymt, men du vil da ikke få direkte tilbakemelding på videre behandling av varselet
 7. Du skal få tilbakemelding innen 14 dager om hva som skjer videre med forholdet du har varslet om.

Hvor skjedde forholdet det varsles om? (Prosjekt, HK, annet)

Når skjedde forholdet det varsles om?

Gi en nærmere beskrivelse av det kritikkverdige forholdet du varsler om:

Jeg mener følgende bør gjøres med forholdet (dersom varsler ønsker å komme med forslag)

Kontaktinformasjon